Page 10 - EKİM 2021-HACI BEKTAŞ-I VELİ SAYISI
P. 10

AKSED SANAT E-DERGİ                              Ankara Kültür Sanat ve Edeb yat Derg s  YIL:1   SAYI:4                                            EKİM 2021
                                                    AYIN KONUSU

                        Esra Erdoğan


           Aksed Sanat Yönet m Kurulu Üyes


                                                   HACI BEKTAŞ-I VELİ


     "Mar fet ehl n n lk makamı edept r."    "Hararet nardadır sacda değ ld r    Keramet hırkada tacda değ ld r


    Her ne ararsan kend nde ara    Mekke'de Kudüs'te Hac'da değ ld r."


    ( Hacı Bektaş- ı Vel )    XIII. yy.da yet şm ş ünlü düşünür ve gönül adamı olan Hacı Bektaş- ı Vel ' n n asıl adı Seyy d    Muhammed b n İbrah m Ata'dır. Hacı Bektaş-ı Vel , şa r, mutasavvıf ve İslam f lozofudur. Hacı


    Bektaş Vel 'n n Alev -Bektaş anlayışı, Anadolu’nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk,    Yunan stan, Bulgar stan, Bosna, Kosova, Makedonya, Budapeşte ve Azerbaycan g b b r çok


    yerde kabul görmüş ve ben msenm şt r.    Horasan’ın N şabur kent nde doğmuştur. Annes Hatem Hatun, babası Seyy t İbrah m San ’d r.


    Ve her k s de Türk soyundandır.    Hacı Bektaş Vel ’n n çeş tl kaynaklarda doğum ve ölüm tar hler değ ş k göster lmekted r..


    Bazı kaynaklarda doğumu 1242, Anadolu’ya gel ş 1270-1280 yılları arası, ölümü se 1337 olarak    bel rt l rken; bazı kaynaklarda se doğumu 1209, ölümü 1271 olarak bel rt lm şt r.


    Akılcılığa ve b l me nanan Hacı Bektaş- ı Vel ,dürüst b r k ş l ğe sah pt r. İlk eğ t m ve öğren m n


    Türk stan P r Hoca Ahmet Yesev kültür ocağından alarak, çok sayıda b l m adamının yet şt ğ


    Horasan’da eng n b r b lg b r k m ne ve gen ş b r dünya görüşüne sah p olmuştur.    Hacı Bektaş Vel ’n n Anadolu’ya gel ş , Anadolu Selçuklu Devlet ’n n s yas , ekonom k ve kültürel


    düzen n bozulduğu, yönet mde bölünmeler n ortaya çıktığı b r devreye rastlamaktadır.                                                     AKSED SANAT


                                                                                                                 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15