Page 11 - EKİM 2021-HACI BEKTAŞ-I VELİ SAYISI
P. 11

AKSED SANAT E-DERGİ                              Ankara Kültür Sanat ve Edeb yat Derg s  YIL:1   SAYI:4                                            EKİM 2021
                                                    AYIN KONUSU

                        Esra Erdoğan


           Aksed Sanat Yönet m Kurulu Üyes     Hacı Bektaş Vel Kırşeh r yöres ndek Suluca Karahöyük’e (Hacımköy) yerleşm ş, Orta    Anadolu’yu dolaştıktan sonra Anadolu kültürünü, Anadolu nsanının gelenek ve görenekler n


    özümseyerek yen b r b l m ve öğret merkez kurmuştur.


    Burada çok sayıda öğrenc de yet şt ren ve Yen çer Ocağı'nın da p r olarak b l nen Hacı Bektaş


    Vel Anadolu b rl ğ n n sağlanmasına da yardımcı olmuştur . Hacı Bektaş Vel , Türk d l ve    kültürünün yabancı etk lerden ve her türlü yozlaşmadan korunması ç n büyük b r çaba


    harcamıştır..Ortaya koymuş olduğu b rleşt r c ve yükselt c öğret her türlü bağnazlıktan uzak,


    çağa uyan lkeler hal ne gelm şt r. Hacı Bektaş Vel  badet ve günlük yaşamda kadını erkeğ n    yanına almıştır. Güzel sanatlara sevecenl kle bakmış, Dergah’ta öğret s n yaşama geç rm şt r.


    Hacı Bektaş-ı Vel 'n n 1271 yılında Sulucakarahöyük'te öldüğü b l nmekted r. Türbes , Nevşeh r'e


    bağlı Hacıbektaş İlçes ’nde bulunmaktadır.    ESERLERİ


    Velâyet-nâme- Hacı Bektâş-ı Velî    Makalat - (Arapça)


    K tâbu'l-Fevâ d


    Şerh- Besmele


    Şath yye    Makâlât-ı Gayb yye ve Kel mât-ı Ayn yye


    "Hak kat n lk makamı, toprak olacağımızın b l nmes d r."    "Malım mülküm servet m, heps evde kaldı,


    Eş m dostum akrabam, geçt ğ m yolda kaldı,    Dostlarımdan b r s , benden h ç ayrılmadı,


    Allah ç n yaptığım y l k bende kaldı."


    Saygı,rahmet ve m nnetle..
                                                     AKSED SANAT


                                                                                                                  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16